Förord

Innehållet i detta PM är avsett för lagledare och funktionärer i samband med arrangerandet av Skolornas Stafettkarneval. Användning av kontakt-uppgifter och annan personlig information för annat syfte är strängt förbjudet. Huvudarrangörerna för Skolornas Stafettkarneval bär inte ansvar för missbruk av innehållet i detta alster.

Copyright © 2019 Stafettkarnevalen, Svenska Finlands Skolidrottsförbund SFSI r.f.


1. Allmänna regler

Stafettkarnevalen omfattar stafetter som delas in i 2 kategorier:

 • korta stafetter, d.v.s. stafetter vars öppningsetapp löps på egen bana och är max 100 m
 • övriga stafetter, d.v.s. masstafetter, gatustafetter samt stafetter vars öppningsetapp är längre än 100 m

Skolorna kan delta i stafetter på basis av skolans tävlingsklass som är specifik för en skolenhet, d.v.s. det som tidigare kallades för skolstadier. Dessa är:

 • grundskolor åk 1 - 6 vilka har en indelning enligt elevantal, språk samt land:
  • grundskolor årskurserna 1 - 6 (med fler än 50 elever på årskurserna 3 - 6)
  • små grundskolor årskurserna 1 - 6 (med färre än 50 elever på årskurserna 3 - 6) 
  • språkbadsklasser årskurserna 1 - 6 (med fler än 50 elever på årskurserna 3 - 6)
  • små språkbadsklasser årskurserna 1 - 6 (med färre än 50 elever på årskurserna 3 - 6)
  • inbjudna nordiska grundskolor årskurserna 1 - 6 (med fler än 50 elever på årskurserna 3 - 6)
  • små inbjudna nordiska grundskolor årskurserna 1 - 6 (med färre än 50 elever på årskurserna 3 - 6)
 • grundskolor åk 7 - 9 vilka har en indelning enligt språk och land:
  • grundskolor årskurserna 7 - 9
  • språkbadsklasser årskurserna 7 - 9
  • inbjudna nordiska grundskolor årskurserna 7 - 9
 • andra stadiet årskurserna 10 - 12 vilka har en indelning enligt land:
  • andra stadiet årskurserna 10 - 12
  • inbjudna nordiska andra stadiets skolor årskurserna 10 - 12
 • undervisning per verksamhetsområde vilka har en indelning enligt årskurs:
  • undervisning per verksamhetsområde åk 1 - 6
  • undervisning per verksamhetsområde åk 7 - 9
  • undervisning per verksamhetsområde andra stadiet årskurserna 10 - 12

Elevantalet räknas enligt ett medeltal på 3 år och har en tolerans på ± 5 elever. Detta innebär att en skola vars elevantal ett eller två år överskrider eller underskrider gränsen med färre än 6 elever, inte byter tävlingsklass medan en skola som konsekvent överskridit eller underskridit gränsen i tre års tid gör det. En skola som överskrider eller underskrider gränsen med fler än 5 elever byter omedelbart tävlingsklass.

1.1. Allmänt om våra regler

Utöver dessa regler tillämpar Stafettkarnevalen IAAF:s allmänna regelverk och för årskurserna 1-6 Idrottsförbundets friidrottsregler för barn.

1.2. Konsekvenser

De lag som inte följer dessa regler kan diskvalificeras. I stafetterna för årskurserna 1-6 diskas ett lag endast vid otvetydiga växlingsfel då man kan anta att den felaktiga växlingen inverkat fördelaktigt på sluttiden. 

1.3. Ändringar i det anmälda lagets sammansättning

Ifall lagets sammansättning, p.g.a. sjukdom eller andra goda skäl, avviker från det man anmält och det som står på förändringsblanketten, bör man granska och korrigera samt lämna blanketten undertecknad in till tävlingskansliet, senast 1 timme före respektive grens start. För samtliga direkta eftermiddagsfinaler på lördagen, bör eventuella förändringar lämnas in senast kl. 13:00.

1.4. Uppförande och klädsel

Stafetterna är inga showgrenar. Lag som inte är tävlingsklädda kan diskvalificeras. Arrangörerna har även rätt att hindra lag som inte är tävlingsklädda från att löpa. 

1.5. Egna västar

Det är förbjudet att använda egna västar. 

1.6. Heatindelningen

Efter att heatindelningarna är publicerade, är det förbjudet att göra taktiska förändringar d.v.s. att byta sammansättningen för t.ex. lag 1 till lag 2 och således springa i ett lättare heat. Heatindelningen lottas slumpmässigt, dock så att förra årets resultat tillämpas för de bäst placerade lagen. M.a.o placeras de bästa lagen jämnt bland heaten i de korta stafetterna och i täten i de långa.

Förra årets resultat tillämpas inte på sammanslagna eller splittrade skolor. Dessa behandlas som nya skolor, d.v.s. de saknar resultat från förra året och placeras enligt detta.

Lagens interna löpordning får naturligtvis ändras och vid sjukdomsfall eller andra dylika bortfall av lagmedlemmar, kan övriga löpare lyftas in i laget. 

1.7. Lagets sammansättning

Elever får endast representera sin egen skola och det egna skolstadiet. Man får m.a.o. inte flytta upp en grundskoleelev från åk. 1 – 6 till en stafett för åk. 7 – 9 och en från åk 7 – 9 till en stafett för andra stadiet.

Vi vill också påminna om förbundets övre åldersgräns. Det år eleven fyller 20 år, deltar eleven för sista gången i SFSI:s tävlingar.

1.8. Upprop

Upprop före loppen sker i uppropstältet utanför stadionporten. Hela laget (förutom i gatustafetterna) bör vara på plats vid uppropet.

Notera, med tanke på eventuell användning av spikskor, att det från uppropet är en kort sträcka som man rör sig på asfalt innan man kommer in på löpbanorna.

1.9. Tillträde till Innerplan

Endast behöriga funktionärer och deltagare som skall löpa eller delta i prisutdelning har tillträde till innerplan. Deltagare som skall löpa blir ledda till planen av funktionärer via uppropet. Lärare, tränare eller övriga personer har inte tillträde till innerplan. 

1.10. Tävlingsnummer

Varje deltagare bör ha ett tävlingsnummer som fästs på bröstet med 4 säkerhetsnålar. Nummerlappen får inte vikas eller klippas utan bör synas i sin helhet.

I vissa stafetter bär ankaretappens löpare en väst som delas ut vid uppropet. Tävlingsnumret fästs på västen som bör returneras efter loppet. 

1.11. Spikskor

Spikskor får endast användas på sådana etapper som i sin helhet löps inne på stadions löpbanor.

Spikarna i spikskorna får inte vara längre än 7 mm. Längre spikar förstör löpbanan. De som har felaktiga spikar måste springa barfota då det inte finns tid för deltagarna att börja söka efter andra skor.

1.12. Startblock

Startblock används i korta stafetter enligt följande:

 • Andra stadiet: startblocken är obligatoriska.
 • Grundskolor åk 7 – 9: startblock används ifall man så önskar.
 • Grundskolor åk 1 – 6: startblock används inte.

1.13. Stegmärken

Endast tejp får användas vid utmärkning av stegmärket för växling. Ritstift, säkerhetsnålar el. dyl. är absolut förbjudet.

1.14. Startkommandon

Startern kommenderar löparna till start på följande sätt:

 • Korta stafetter: På era platser … färdiga … skott! 
 • Övriga stafetter: På era platser … skott!

1.15. Felaktiga starter (tjuvstarter)

Felaktiga starter tillåts enligt följande:

 • Andra stadiet: ingen felaktig start tillåten.
 • Grundskolor åk 7 – 9: endast 1 felaktig start per heat oberoende av löpare är tillåten.
 • Grundskolor åk 1 – 6: endast 1 felaktig start per löpare är tillåten.

1.16. Växlingar

Vid växling är det förbjudet för någon annan än de i växlingen involverade löparna att hantera stafettpinnen. I stafetterna för andra stadiet och för grundskolor åk 7-9 gäller regeln att den person som tappar pinnen skall plocka upp den). I stafetterna för åk 1-6 gäller regeln att någondera av de löparna mellan vilka växlingen sker skall plocka upp pinnen. 

Vid växling är det förbjudet för någon annan än de i växlingen involverade löparna att hantera stafettpinnen. (Allmänt gäller regeln att den person som tappar pinnen skall plocka upp den). 

1.17. Kastandet av stafettpinnen

Att kasta stafettpinnen före, under eller efter loppet leder alltid till diskvalificering.

1.18. Resultatservice

Utanför tävlingskansliet finns en anslagstavla, där tidsstämplade tävlingsresultat publiceras. Lag i försöks- eller semifinalheat med placeringar eller tider som förtjänar avancemang är markerade med bokstaven Q respektive q i resultaten. Heatindelningen för semifinaler och finaler publiceras på samma anslagstavla.

1.19. Videokontroll

Ifall man tycker att ett resultat var oklart, har man rätt till videokontroll. Videokontrollen äger rum i resultatkansliet men begärs från tävlingskansliet. Eftersom resultatkansliet kan ha bråttom med att få ut resultat, kan det hända att man är tvungen att vänta en stund. 

Endast lagledaren har tillträde till tävlings- och resultatkansliet, elever har under inga omständigheter rätt att varken be om videokontroll eller påbörja en protest. 

1.20. Eventuella protester

Eventuella protester angående tävlingarna bör av skolornas lagledare lämnas till tävlingskansliet omedelbart, dock senast 30 minuter efter att resultaten publicerats. Protesten anses även inlämnad i tid ifall videokontroll begärts inom 30 minuter efter att resultaten publicerats och ifall protesten inlämnats omedelbart efter videokontrollen. Protesten besvaras alltid skriftligt och kan återhämtas från tävlingskansliet. Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. 

1.21. Prisutdelning

Pristagarna samlas omedelbart efter varje finaltävling i närheten av prispallen och prisutdelningen sker enligt tidsschemat. Alla deltagare i de tre bästa lagen i varje gren erhåller pris. 

Samtliga deltagare bör absolut närvara vid prisutdelningen.


2. Masstafetterna

Masstafetterna är 12 x 80 m mixed för grundskolor åk 1 – 6, 18 x 100 m pojkar samt 18 x 80 m flickor för grundskolor åk 7 – 9 och 12 x 100 m flickor för 2:a stadiet. 

2.1. Upprop

Ankaretappens löpare i varje lag får i uppropet en väst att ha på sig. Tävlingsnumret fästs på västen som bör returneras efter loppet.

Laget skall då man kommer till uppropet ställas upp så att alla udda etappers löpare står först i ledet och alla jämna står sist i ledet.

2.2. Spikskor

Spik- eller löpskor är inte tillåtna. I masstafetterna får man endast löpa barfota eller i strumpor.

2.3. Egna västar

Det är förbjudet att använda egna västar.

2.4. Banordning

I masstafetterna räknas banorna så att bana 1 är närmast huvudläktaren. 

Loppen sker på gräsmattan så att den startande löparen springer i motsatt riktning med den inkommande. Löparen bör använda den vänstra delen av löpbanan.  

2.5. Löpare

Udda löpare (1–3–5…) har ett snett streck över tävlingsnumret. 

I 12 x 80 m, mixed, grundskolor åk 1 – 6 deltar 6 pojkar udda löpare 1, 3, 5 etc. och 6 flickor, jämna löpare 2, 4, 6 etc. Ankaretappen löps således alltid av en flicka. Det finns ingen kvot på deltagarna beträffande årskurs.

I masstafetterna för grundskolor åk 7 – 9 deltar 6 löpare från varje årskurs, dock så att man kan komplettera med löpare från lägre årskurser. Elever från åk 1 – 6 eller andra stadiets elever får inte delta.

I andra stadiets masstafett för flickor deltar 4 löpare från varje årskurs, dock så att man kan komplettera med löpare från lägre årskurser. Elever från grundskolor får inte delta.

2.6. Växlingar

I alla masstafetter använder man stafettpinne som överlämnas till följande löpare så att pinnen kommer att runda käpparna i var ända av löpbanan.  Ifall pinnen inte rundar käppen och laget får klar nytta härav, leder detta till en diskvalificering.

Växlingsområdet är 80 cm och utmärkt med flaggor. Då växlingen sker bör man stå med bägge fötterna på marken innanför växlingsområdet. Enbart uppenbara fel bestraffas.

2.7. Avancemang från försöksheaten

12 x 80 m mixed finalen löps med 36 lag. Avancemang från försöksheaten sker enligt följande: 

 • ifall försöksheaten är fler än 4, avancerar 5 bästa per heat och övriga på tid så att finalheatet fylls
 • ifall försöksheaten är 4 eller färre, avancerar 6 bästa per heat och övriga på tid så att finalheatet fylls

2.8. Utlottning av heat och banor

I försöksheaten placeras lagen ut enligt följande:

 • De 36 bästa lagen enligt föregående års final, placeras med sicksack-metoden i heaten på de innersta banorna

 • De övriga lagen placeras slumpmässigt ut så att skolornas lagnr 1 placeras på de innersta lediga banorna, sedan lagnr 2, lagnr3 osv.

I finalheaten då försöksheat har löpts placeras lagen ut enligt försöksheatens resultat så att det bäst placerade lagen inom heaten fylls från innersta banan utåt.

I masstafetterna som löps som direkt final placeras lagen ut enligt föregående års resultat så att det snabbaste lagen fylls från innersta banan utåt. De lag som inte har en placering i föregående års resultat placeras slumpmässigt ut på de följande banorna, dock så att skolors lagnr 1 har prioritet över lagnr2 osv.


3. Gatustafetterna

Gatustafetterna har start och mål inne på stadion men löps huvudsakligen utanför stadion. På kartan är växlingspunkterna utmärkta med bokstäver. Det är förbjudet att cykla eller att röra sig på annat vis bland löparna under loppet.

3.1. Upprop

Till uppropet kommer endast de löpare. vars etapp startar inne från stadion, d.v.s. för:

 • grundskolor åk 1-6 små lågstadier: endast första etappens löpare,
 • grundskolor åk 1-6 stora lågstadier: endast första och andra etappens löpare;
 • grundskolor åk 7-9: endast första etappens löpare
 • andra stadiet: endast första etappens löpare. 

3.2. Starten

Starten för grundskolor åk 1 – 6 och åk 7-9 ordnas i 2 grupper. Den första gruppen som består av de snabbare lagen, baserat på förra årets resultat i de långa stafetterna, startar och löper de 2 första kurvorna på banorna 5 – 8 och den andra gruppen med de långsammare lagen löper de 2 första kurvorna på banorna 1 – 4. Löparna inom respektive grupp ordnas radvis med 1 meter mellan raderna. Man får löpa in på innerbanan strax efter den andra kurvan.

Starterna i andra stadiets gatustafetter sker i en grupp så att de snabbare lagen, baserat på förra årets resultat, startar i täten.

3.3. Växlingar

Gatustafetterna har ett växlingsområde på 20 m inom vilket växlingen bör ske. Endast löpare och funktionärer får vistas vid växlingsområdena. Lärare, föräldrar och åskådare bör hållas på behörigt avstånd från växlingsplatserna så att växlingarna för samtliga lag kan ske så säkert och smidigt som möjligt.

3.4. Cyklande längs med rutten

På grund av säkerhetsskäl är det absolut förbjudet för lärare, tränare och åskådare att cykla längs med rutten under pågående tävling.

3.5. Etapperna 2019

3.5.1. Gatustafetten för åk. 1 – 6, små skolor 6 etapper, 3930 m

I gatustafetten för åk 1-6, små skolor deltar 3 flickor och 3 pojkar så att varannan etapp löps av flickor och varannan av pojkar. De udda etapperna 1, 3 och 5 löps av flickor och de jämna etapperna 2, 4 och 6 löps av pojkar. Det finns inte någon kvot på deltagarna beträffande årskurs.

1.

720 m

Start - A

Inne på stadion 500 m medsols (i fel riktning), lätt uppför bakom resultattavlan (sandväg)

2.

510 m

A - F

Platt sandväg 170 m, vänstersväng och rakt 50 m, högersväng och platt asfalt

3.

650 m

F - H

Sandväg med brant uppförsbacke och nedförsbacke

4.

940 m

H - E

Sandväg 150 m, asfalt platt sedan svagt uppför

5.

610 m

E - G

Asfalt 270 m, sandväg med brant uppförsbacke och nedförsbacke

6.

500 m

G - Mål

Platt sandväg, sista 100 m inne på stadion

3.5.2. Gatustafetten för åk. 1 – 6, stora skolor, 8 etapper, 5420 m

I gatustafetten för åk 1-6, för stora skolor deltar 4 flickor och 4 pojkar så att varannan etapp löps av flickor och varannan av pojkar. De udda etapperna 1, 3, 5 och 7 löps av flickor och de jämna etapperna 2, 4, 6 och 8 löps av pojkar.  Det finns inte någon kvot på deltagarna beträffande år¬skurs. 

1.

820 m

Start – V

Två varv inne på stadion medsols (i fel riktning)

2.

640 m

V – B

280 m inne på stadion, platt sandväg 170 m, vänstersväng och rakt 50 m

3.

660 m

B – D

Platt asfalt

4.

600 m

D – F

Asfalt platt sedan svagt uppför, platt, svagt nedför

5. 

650 m

F – H 

Sandväg med brant uppförsbacke och nedförsbacke

6.

940 m

H – E 

Sandväg 150 m, asfalt platt sedan svagt uppför

7.

610 m

E – G 

Asfalt 270 m, sandväg med brant uppförsbacke och nedförsbacke

8.

500 m

G – M 

Platt sandväg, sista 100 m inne på stadion

3.5.3. Gatustafetten för åk 7-9, 6 etapper, 3000m

1.

720 m

Start – A

Inne på stadion 500 m medsols (i fel riktning), lätt uppför bakom resultattavlan (sandväg)

2.

440 m

A – B

Platt sandväg 170 m varefter asfalt

3.

370 m

B – C

Platt asfalt

4.

610 m

C – E

Asfalt först, sedan svagt uppför och svagt nedför

5.

360 m

E – F

Sandväg med brant uppförsbacke, sista 250 nedför

6.

500 m

F – Mål

Platt sandväg, sista 100 m på stadion i rätt riktning

3.5.4. Gatustafetten för andra stadiet, flickor, 5 etapper, 2800m

1.

520 m

Start – A

Inne på stadion 300 m medsols (i fel riktning), lätt uppför bakom resultattavlan (sandväg)

2.

440 m

A – B

Platt sandväg 170 m varefter asfalt

3.

740 m

B – D

Asfalt, i slutet lätt uppför

4.

600 m

D – F

Asfalt 260 m, sandväg med brant uppförsbacke, sista 250 m nedför

5

500 m

F – Mål

Platt sandväg, sista 100 m på stadion i rätt riktning


(Se karta under pojkarans stafett nedan)

3.5.5. Gatustafetten för andra stadiet, pojkar, 10 etapper, 4660m

1.

520 m

Start – A

Inne på stadion 300 m medsols (i fel riktning), lätt uppför bakom resultattavlan (sandväg)

2.

440 m

A – B

Platt sandväg 170 m varefter asfalt

3.

370 m

B – C

Platt asfalt

4.

610 m

C – E

Asfalt först, sedan svagt uppför och svagt nedför

5.

360 m

E – F

Sandväg med brant uppförsbacke, sista 250 nedför

6

520 m

F – B

Sandväg, lätt kuperat, sista 60 m asfalt

7.

370 m

B – C

Platt asfalt

8.

610 m

C – E

Asfalt först, sedan svagt uppför och svagt nedför

9.

360 m

E – F

Sandväg med brant uppförsbacke, sista 250 nedför

10.

500 m

F – Mål

Platt sandväg, sista 100 m på stadion i rätt riktning

3.6. Utlottning av heat och banor

I gatustafetter som löps i 1 heat, placeras lagen ut så att de bästa lagen enligt föregående årsresultat startar i 1:a gruppen som startar på banorna 5-8 och de övriga startar i den 2:a gruppen som startar på banorna 1-4. Den interna ordningen i startgrupperna bestäms enligt föregående års resultat för 1:a gruppen på ytterbanorna och slumpmässigt enligt lägre lagnr först principen i den 2:a gruppen.

I gatustafetter som löps i flera finalheat placeras om möjligt alla lagnr 1 i det 2:a heatet så att de snabbaste lagen enligt förra årets resultat startar i den 1:a gruppen som startar på banorna 5-8 och de övriga startar i de 2:a gruppen på banorna 1-4. Den interna ordningen i grupperna bestäms enligt föregående års resultat för 1:a gruppen på ytterbanorna och slumpmässigt för den 2:a gruppen. I det 1:a heatet placeras lagen med lägre lagnr i den 1:a gruppen och lag med högre lagnr i den 2:a gruppen. Den interna ordningen i grupperna lottas ut slumpmässigt.


4. Stafetterna 5 x 80 m och 8 x 50 m

4.1. Löpare

I 8 x 50 m mixed åk 1 – 4 deltar 4 flickor och 4 pojkar så att varannan etapp löps av flickor och varannan av pojkar dock så att det inte spelar någon roll vilket kön som löper den första etappen. Det finns ej heller någon kvot på deltagarna beträffande årskurs.

4.2. Växlingar

I alla stafetter på 5 x 80 m och 8 x 50 m måste löparen stå så att den bakre foten är vid den svarta respektive gula markeringen som bestämmer växlingsområdets början. Växlingsområdet är ca 20 m inom vilket växlingen skall ske. Löparen får inte gå emot den som ska ge pinnen, utan måste stå kvar tills han/hon sätter igång ansatsen. Nästsista sträckans löpare får inte löpa med över mållinjen.

4.3. Avancemang från försöks- och semifinalsheaten

Semifinalheatens antal varierar enligt följande:

 • ifall försöksheaten är flera än 20 löps 4 semifinalheat
 • ifall försöksheaten är lika eller färre än 20 löps 3 semifinalheat

Avancemang från försöksheaten till semifinal sker enligt bästa tider så att semifinalheaten blir fyllda

Avancemang från semifinalsheaten till final sker enligt följande:  

 • två bästa från varje heat samt bästa tider så att finalheatet blir fyllt

4.4. Utlottning av heat och banor

I försöksheaten placeras lagen ut enligt följande:

 • Banorna 4 och 5 fylls först i varje heat enligt sicksack-metoden med de bästa lagen enligt fjolårets resultat 

 • De övriga banorna lottas slumpmässigt ut så att lägre lagnr fylls från bana 6 utåt och från bana 3 inåt. Vi försöker undvika att lag från samma skola placeras i samma heat.

I semifinal- och finalheaten följer vi IAAF:s regler om utlottning av banor utgående från försöks- eller semifinalsheaten.


5. Stafetten 4 x 100 m

5.1. Växlingar

Växlingsområdet är 30 m och börjar 20 m innan sträckans slut och fortsätter 10 m efter sträckan. Löparen som skall ta över stafettpinnnen måste starta inom detta område och växlingen bör ske, i sin helhet, inom detta område.

5.2. Avancemang från försökstävlingar

Avancemang från försöksheaten till final sker enligt följande:  

 • ifall försöksheatens antal är flera än 6, avancerar de 8 bästa enligt tid direkt till final
 • ifall försöksheatens antal är 4 till 6, avancerar segraren från varje heat direkt till final och resten av de 8 platserna fylls enligt bästa tid
 • ifall försökheatens antal är 3 eller färre, avancerar två bästa från varje heat direkt till final och resten av de 8 platserna fylls enligt bästa tid 

5.3. Utlottning av heat och banor

I försöksheaten placeras lagen ut enligt följande:

 • Banorna 4 och 5 fylls först i varje heat enligt sicksack-metoden med de bästa lagen enligt fjolårets resultat 

 • De övriga banorna lottas slumpmässigt ut så att lägre lagnr fylls från bana 6 utåt och från bana 3 inåt. Vi försöker undvika att lag från samma skola placeras i samma heat.

I semifinal- och finalheaten följer vi IAAF:s regler om utlottning av banor utgående från försöks- eller semifinalsheaten.


6. Den dubbla svenska stafetten

6.1. Löpare

Den dubbla svenska stafetten löps så att de udda etapperna löps av flickor och de jämna av pojkar. Etappernas längder är 100 m (f), 100 m (p), 200 m (f), 200 m (p), 300 m (f), 300 m (p), 400 m (f) och 400 m (p). 

6.2. Ingång på innerbanan

De första 500 metrarna löps på skilda banor. Fjärde sträckans löpare får således gå in på innerbanan efter löpta 100 m (på bortre raksträckan). Stället där löparen får gå in på innerbanan är utmärkt med små koner. Löpare som går in på innerbanan för tidigt blir diskvalificerade.

6.3. Växlingar

Växlingsområdet för de 3 första växlingarna är 30 m så att det börjar 20 m innan sträckans slut och fortsätter 10 m efter efter sträckan. Löparen som skall ta över stafettpinnnen måste starta inom detta område och växlingen bör ske, i sin helhet, inom detta område.  

För de övriga växlingarna är växlingsområdet 20 m. Löparen som skall ta över stafettpinnnen måste starta inom detta område och växlingen bör ske, i sin helhet, inom detta område.

6.4. Ankaretappen

Ankaretappens löpare får vid växlingsplatsen en nummerlapp att fästa på högra lårets yttre sida.

6.5. Avancemang från försöksheat

Avancemang från försöksheaten till final sker enligt följande:  

 • ifall försöksheatens antal är flera än 6, avancerar de 8 bästa enligt tid direkt till final
 • ifall försöksheatens antal är 4 till 6, avancerar segraren från varje heat direkt till final och resten av de 8 platserna fylls enligt bästa tid
 • ifall försökheatens antal är 3 eller färre, avancerar två bästa från varje heat direkt till final och resten av de 8 platserna fylls enligt bästa tid

För andra stadiet löps stafetten direkt som final. Ifall stafetten löps i flera heat, är lagen i det sista heatet de snabbaste utgående från förra årets resultat.

6.6. Utlottning av heat och banor

I försöksheaten placeras lagen ut enligt följande:

 • Banorna 4 och 5 fylls först i varje heat enligt sicksack metoden med de bästa lagen enligt föregående års resultat

 • De övriga banorna lottas slumpmässigt ut så att lägre lagnr fylls från bana 6 utåt och från bana 3 inåt. Vi försöker undvika att lag från samma skola placeras i samma heat.

I direkta finalheat placeras de snabbaste lagen enligt fjolårets resultat samt enligt uppskattning på basis av resultat i friidrottstävlingar i det sista heatet så att de bästa lagen placeras på banorna 3-6, sedan 7-8 och sist 1-2. De övriga heaten lottas ut slumpmässigt