Förord

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter och andra uppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dessa uppgifter. Integritetspolicyn tillämpas på Stafettkarnevalens och Svenska Finlands Skolidrottsförbbund webbtjänster (stafapp.stafettkarnevalen.fi, stafettkarnevalen.fi och skolidrott.fi).

Med personuppgifter avses information som kan identifiera en enskild person.

Innan du använder våra tjänster ber vi dig läsa denna integrationspolicy och godkänna principerna för behandling av personuppgifter och användningen av cookies i enlighet med integritetspolicyn. Om du inte godkänner denna integritetspolicy eller användarvillkoren för tjänsten har du inte rätt att använda tjänsten.

Vi iakttar dataskyddslagstiftningen och behandlar personuppgifter i enlighet med god databehandlings- och informationshanteringssed.


1. Vilka data samlar vi in och från vilka källor?

Personuppgifter samlas huvudsakligen in av användaren själv i samband med anmälningar och beställningar. Elevers personuppgifter samlas huvudsakligen in av respektive elevs lärare eller skolföreståndare.

Uppgifter som användaren själv uppger:

 • kontaktuppgifter, t.ex. namn, mobilnummer och e-postadress när användaren registrerar ett lagledarkonto eller ett funktionärskonto.
 • uppgifter som behövs för att anmäla sig till stafettkarnevalen, så som skola eller uppgifter som behövs för funktionärer så som klädstorlekar
 • annan information som har samlats in med användarens samtycke

Uppgifter som observeras om användningen av tjänster:

 • Användning av tjänstens olika funktioner samt sidvisningar
 • information om användningen av webbplatsen samlas in med Google Analytics. För att Google Analytics ska kunna analysera användningen av webbplatsen placeras cookies i datorn. Cookies ger information om hur du använder webbplatsen (också IP-adressen). Informationen används för att analysera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om användningen till webbplatsens ägare och erbjuda andra tjänster i anknytning till webbplatsens aktiviteter och användningen av internet.
 • annan information som har samlats in med användarens samtycke.

2. För vilka ändamål samlar vi in data?

Vid Stafettkarnevalen och Svenska Finlands Skolidrottsförbbund kan personuppgifter behandlas för följande ändamål:

- för att svara på respons
- för att skicka nyhetsbrev
- anmälningar till Stafettkarnevalen, skolidrottsmästerskap, utbildningar och dylikt
- producera, upprätthålla, skydda och utveckla tjänster


3. Lämnas personuppgifterna ut?

Vi lämnar i regel inte ut personuppgifter. Dina uppgifter kan dock lämnas ut i följande situationer:

 1. Ditt samtycke
  1. Personuppgifter kan lämnas ut med ditt uttryckliga samtycke till exempel för tjänster som en tredje part erbjuder.
 2. Gemenskaper
  1. Elevers personuppgifter visas i regel i media i form av start- och resultatlistor
  2. Funktionärers uppgifter visas för funktionärgemenskapen samt i programbladet
  3. Lagledarens uppgifter visas inom skolan och dess enheter
 3. Underleverantörer och tjänsteleverantörer
  1. Vi använder underleverantörer och tjänsteleverantörer för resultatservice, bespisning, kommunikation och eventuella övriga tjänster som behövs för att genomföra Stafettkarnevalen eller mästerskap. Personuppgifter kan lämnas ut till underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i tillhandahållandet av våra tjänster och för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.
  2. Underleverantörerna och tjänsteleverantörerna får inte använda personuppgifter som lämnats ut till dem till andra ändamål än de som beskrivs i denna integritetspolicy och som vi har angett. Vi förpliktar underleverantörerna och tjänsteleverantörerna att hålla uppgifterna hemliga och att säkerställa att datasekretessen och informationssäkerheten är på en sådan nivå att personuppgifterna är skyddade.
 4. Internationella dataöverföringar
  1. Vi strävar efter att alltid i första hand tillhandahålla tjänsterna och behandla dina personuppgifter inom EU och EES-området. Om vi undantagsvis och från fall till fall avviker från denna princip krävs grundliga utredningar av hur datasekretessen och informationssäkerheten garanteras i fråga om den tjänst som det avvikande förfarandet gäller.
 5. I forskningssyfte
  1. Vi kan i vissa fall lämna ut uppgifter för vetenskaplig eller annan forskning, förutsatt att uppgifterna först har konverterats till en sådan form att det inte är möjligt att identifiera enskilda personer.
 6. Utlämnande av personuppgifter på grund av tvingande lagstiftning
  1. Personuppgifter kan enligt lag lämnas ut till andra myndigheter för myndighetsanvändning.

4. Hur behandlar vi personuppgifter?

Vår personal kan behandla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vid behandlingen av personuppgifter kan vi till en viss del också anlita en tredje part. I så fall ser vi genom avtalsarrangemang till att personuppgifterna behandlas enligt lag och också i övrigt på ett korrekt sätt.


5. Vad gör vi för att skydda personuppgifterna?

Registren upprätthålls och skyddas med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi säkerställer att våra system är feltoleranta och att uppgifter kan återhämtas. Vi skyddar uppgifterna bland annat med hjälp av åtkomstkontroll och tekniska lösningar såsom brandmurar och lösenordsskydd. Dessa åtgärder förhindrar åtkomst till lagrade data för andra än anställda som vi namngett och tjänsteleverantörer som står i avtalsförhållande till oss.

Vi anmäler eventuella hot mot eller kränkningar av informationssäkerheten direkt till polisen eller dataombudsmannen. För att skydda personuppgifterna kan vi också tillfälligt stänga tjänster.


6. På vilket sätt använder vi kakor?

Vi använder kakor (cookies) för att förbättra webbtjänsterna. I våra kakor sparas inte personuppgifter.


7. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt för att genomföra de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kommer att radera dina personuppgifter när grunden för att behandla dem upphör.

Du kan alltid begära att vi anonymiserar ditt användarkonto men efter detta kan det inte längre användas i våra tjänster.


8. Vilka rättigheter har du?

Enligt lag har du rätt att kontrollera de uppgifter vi har samlat in om dig. Du har också rätt att kräva att oriktiga, bristfälliga, onödiga eller föråldrade uppgifter ska korrigeras eller raderas.

Du kan utöva din rätt genom att kontakta den registeransvarige som anges i kontakta oss delen av menyn eller genom att kontakta info@stafettkarnevalen.fi eller skolidrott@idrott.fi.


9. Ändringar i integritetspolicyn

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och kan då och då göra ändringar i denna integritetspolicy utan ett förhandsmeddelande. Vid väsentliga ändringar meddelar vi dock om ändringarna i början av integritetspolicyn och på vår webbplats under minst 30 dygn. Ändringar kan också bero på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du då och då tar del av integritetspolicyn för att få information om eventuella ändringar i den.


10. Vem är registeransvarig och vem kan du kontakta?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy.

Svenska Finlands Skolidrottsförbund (FO-nummer 0194129-1) är registeransvarig och du kan kontakta oss på följande sätt:

Svenska Finlands Skolidrottsförbund / dataskyddsombud Robert Jürgens
Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors

e-post: robert.jurgens(at)stafettkarnevalen.fi, info(a)stafettkarnevalen.fi eller skolidrott@idrott.fi
telefonnummer (Robert Jürgens): 050 563 7254